Новини. Події

02.02.2022
Результати фотоконкурсу від Центру екологічної інформації
Центр екологічної інформації бібліотеки Гончара радий оголосити про завершення фото-конкурсу до Дня ...

Детальніше...

02.02.2022
Гончарівка роздає подарунки
На початку тижня співробітники Центру екологічної інформації бібліотеки Гончара завітали до Херсонської ...

Детальніше...

30.01.2022
Глядачі Гончарівки у захваті від фільму «Без тями від зброї»
За кілька днів до показу ми довго вагалися, яку ж стрічку обрати. Але фільм "Без тями від зброї" ...

Детальніше...

Всі новини

Голосування
Як Ви ставитесь до бродячих тварин в місті?Випадкове фотоПоложення
про Громадську раду екологічних організацій (Екораду) при Державному управлінні екології та природних ресурсів в Херсонській області

 м. Херсон
2011

 1. Загальні положення
1.1. Громадська рада екологічних організацій при Державному управлінні екології та природних ресурсів в Херсонській області (далі – Екорада) є постійно діючим, колегіальним консультативно-дорадчим органом, який діє при Державному управлінні екології та природних ресурсів в Херсонській області (далі - Держуправління)
1.2. Метою діяльності Громадської ради є:
- забезпечення участі громадськості в управлінні державними справами з питань, що стосуються довкілля та сталого (збалансованого) розвитку, а саме:
- здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;
- розширення можливостей участі громадськості у процесах прийняття екологічно важливих рішень, сприяння проведенню консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації державної політики з питань, що стосуються довкілля (екологічної політики).
- налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю;
1.3. У своїй діяльності Екорада керується Конституцією України, Законом України „Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” (Оргуська Конвенція) та прийнятими у відповідності до них та інших законів України нормативно-правовими актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, і зокрема Постановою КМУ №996 від 3 листопада 2010 р. “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, та цим Положенням.

2. Основними завданнями Екоради є:
2.1. сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами з питань, що стосуються довкілля та сталого (збалансованого) розвитку;
2.2. участь у формуванні та реалізації екологічної політики та підтримка громадських ініціатив щодо цього процесу;
2.3. сприяння інтеграції екологічної політики до інших складових державного розвитку, як основної передумови переходу держави до сталого (збалансованого) розвитку;
2.4. моніторинг щодо врахування Держуправлінням та іншими центральними органами виконавчої влади громадської думки у процесі підготовки, прийняття та виконання рішень з питань, що стосуються довкілля та сталого (збалансованого) розвитку;
2.5. сприяння заходам просвіти та освіти в інтересах сталого (збалансованого) розвитку;
2.6. участь у обговоренні проектів нормативно-правових актів Держуправління та формування громадських ініціатив щодо вдосконалення і розвитку природоохоронного законодавства;
2.7. сприяння обміну екологічною інформацією між Держуправлінням, іншими органами державної влади та громадськістю Херсонщини;
2.8. надання консультативної допомоги громадськості Херсонщини в питаннях щодо охорони довкілля та співпраці з Держуправлінням.

3. Екорада відповідно до покладених на неї основних завдань:
3.1. розробляє та подає на розгляд Держуправління пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, форматів, термінів та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій і врахування їх результатів, а також здійснює моніторинг виконання цього плану;
3.2. подає в оперативному порядку додаткові пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю в різних форматах з питань, не передбачених орієнтовним планом;
3.3. подає Держуправлінню та іншим органам державної влади області обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики регіону у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;
3.4. проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;
3.5. здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
3.6. інформує громадськість, зокрема через Веб-портал Держуправління та в інший прийнятний спосіб, засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;
3.7. готує та оприлюднює поточну та зведену щорічну інформацію про свою діяльність;
3.8. подає до Держуправління та інших органів державної влади узагальнені інформаційні запити і пропозиції з питань, що стосуються довкілля та сталого (збалансованого) розвитку;
3.9. ініціює та може проводити громадські слухання, круглі столи, семінари та інші публічні заходи з питань екологічної політики, стану довкілля, сталого (збалансованого) розвитку в Україні;
3.10. розглядає скарги, отримані від громадських організацій щодо порушення процедур консультацій з громадськістю, надання інформації, і подає їх до центральних органів державної влади;
3.11. збирає, узагальнює та подає органам державної влади інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе природоохоронне та суспільне значення;
3.12. проводить засідання Екоради, ініціює спільні засідання з іншими органами виконавчої влади та бере у них участь, організує та проводить всеукраїнські конференції природоохоронної громадськості;
3.13. співпрацює з Громадськими радами при територіальних органах Мінекоресурсів України в інших областях, інших органах виконавчої влади та екологічними громадськими організаціями та об'єднаннями в області та Україні;
3.14. тісно співпрацює з Оргуськими інформаційними центрами при Мінекоресурсів України та при територіальних органах Мінекоресурсів України, координує їх інформаційно-аналітичну діяльність з огляду на поточну інформативну базу щодо діяльності (прийнятих рішень, виконаних практичних дій і заходів, оголошених проектів та програм тощо) органів виконавчої влади всіх рівнів, що може мати вплив на стан навколишнього середовища;
3.15. сприяє проведенню всеукраїнських природоохоронних кампаній, акцій та спільних дій громадських природоохоронних організацій;

4. Екорада з метою виконання покладених на неї завдань має право:
4.1. отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
4.2. утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи ради;
4.3. залучати до своєї роботи представників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
4.4. у встановленому порядку подавати запити на фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету пріоритетних з точки зору Екоради природоохоронних заходів;
4.5. подавати пропозиції до розгляду на Науково-технічній Раді та Колегії Держуправління;
4.6. делегувати представників Екоради в колегіальні органи національного та міжнародного рівнів.
4.7 організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
4.8 отримувати від Держуправління, інших органів влади проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

5. Членство у Екораді
5.1. До складу Екоради включаються представники громадських організацій та їх об’єднань – спілок, асоціацій, коаліцій, мереж та робочих груп, статутною метою діяльності яких є охорона навколишнього природного середовища, зменшення його забруднення та досягнення сталого (збалансованого) розвитку.
5.2. Членами Екоради можуть бути представники зареєстрованих управлінням Міністерства юстиції України в Херсонській області діючих громадських організацій природоохоронного спрямування регіонального, обласного та місцевого рівня, статутною метою діяльності яких є забезпечення впровадження та реалізації засад сталого (збалансованого) розвитку на основі соціально-еколого-ресурсно-економічної моделі формування екологічної політики держави, забезпечення належних умов життєдіяльності людини, охорони та відтворення природних багатств українського народу заради збереження довкілля, як середовища життя майбутніх поколінь та процвітання незалежної України та представник Держуправління.
5.3.. уповноважений представник Держуправління (особа визначена наказом Держуправління), який регулярно забезпечує представництво в Екораді інтересів Держуправління..
5.4. Інші громадські організації та об’єднання – спілки, асоціації, коаліції, мережі та робочі групи, представники громадських рад при інших органах державної влади, громадяни України, професійна або громадська діяльність яких безпосередньо пов'язана з питаннями охорони довкілля та раціонального природокористування можуть брати участь у засіданнях Екоради як спостерігачі або експерти з окремих питань.
5.5. Громадські організації регіонального, обласного та місцевого рівня мають у Екораді право одного голосу, незалежно від кількості їхніх членів та кількості представників, рекомендованих ними до складу Екоради. Повноваження представників громадської організації засвідчуються офіційними реєстраційними документами та протокольними рішеннями (листом) організацій щодо делегування своїх представників до складу Екоради (з відповідними повноваженнями) за підписом перших посадових осіб громадських організацій (організації визначають своїх представників, які можуть брати участь у засіданнях Екоради з правом вирішального або з правом дорадчого голосу).
5.6. З метою взаємного врахування позицій громадськості та екологічно-інспектуючої установи та органів представницької влади на етапі обговорення певних питань за згодою до Екоради можуть бути кооптовані представники Державної екологічної інспекції в Херсонській області та постійної комісії з питань екології, раціонального використання природних ресурсів та ЖКГ Херсонської обласної ради. В той же час, за певної угоди, представники Екоради можуть представляти інтереси громадськості на засіданнях постійної комісії з питань екології, раціонального використання природних ресурсів та ЖКГ Херсонської обласної ради з правом дорадчого голосу.
5.7. Для вирішення питань організації дієвої громадсько-інспекторської роботи по виявленню та запобіганню правопорушень у сфері природоохорони за підтримки Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області і Державної екологічної інспекції в Херсонській області може бути створено „підрозділ" громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища з числа активістів екологічного руху, яких „делегують" громадські організації з числа своїх представників і за яких несуть чітку відповідальність. Для контролю за діяльністю громадських інспекторів розробляється та оприлюднюється система звітності, їх робота висвітлюється в ЗМІ.
5.8. Склад Екоради після оприлюднення відповідних документів (реєстраційних свідоцтв, протоколів тощо) на зборах представників громадських екологічних організацій затверджується наказом по Держуправлінню.
У разі створення або ліквідації громадської екологічної організації за відповідної заяви та документів наказом по Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області відповідні представники кооптуються до складу Екоради або виключаються з неї.
Вихід з Екоради здійснюється шляхом оприлюднення заяви на чергових зборах Екоради.
Громадська організація автоматично припиняє членство в Екораді у разі, якщо її представник тричі підряд не брав участі у засіданні Екоради. Відновлення членства в Екораді відбувається згідно з цим Положенням.

6. Порядок вступу та виходу із Громадської ради
6.1.Громадська рада відкрита для приєднання існуючих чи новостворених громадських організацій і об’єднань – спілок, асоціацій, коаліцій, мереж та робочих груп у встановленому цим Положенням порядку, у відповідності до пп. 5.2. – 5.4.
6.2. Оформлення членства в Громадській раді здійснюється після надання Голові Громадської ради:
- листа-заяви організації чи об’єднання – спілки, асоціації, коаліції, мережі чи робочої групи про наміри вступу до Громадської Ради, із зазначенням осіб, які будуть представляти інтереси організації (об’єднання) в Громадській раді;
- копії статуту, свідоцтва про реєстрацію організації, переліку місцевих осередків (для зареєстрованих організацій – юридичних осіб); Декларації про заснування, Положення про діяльність, переліку членів (для об’єднань громадських організацій – спілок, асоціацій, коаліцій, мереж та робочих груп, легалізованих шляхом повідомлення);
-інформації про історію організації чи об’єднання – спілки, асоціації, коаліції, мережі чи робочої групи та результати їхньої діяльності за останній рік, яка надається Голові Громадської ради в електронному вигляді, не пізніше, ніж за 7 днів до терміну проведення чергового засідання ради.
6.3 Склад Екоради після оприлюднення відповідних документів (реєстраційних свідоцтв, протоколів тощо) на зборах представників громадських екологічних організацій затверджується наказом по Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області.
6.4 У разі створення або ліквідації громадської екологічної організації за відповідної заяви та документів наказом по Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області відповідні представники кооптуються до складу Екоради або виключаються з неї.
6.5 Вихід з Громадської ради здійснюється шляхом оприлюднення заяви громадської організації або об’єднання – спілки, асоціації, коаліції, мережі чи робочої групи, виголошеної їх представником на черговому засіданні Громадської ради.
6.6 Громадська організація або об’єднання – спілки, асоціації, коаліції, мережі та робочі групи можуть бути виключені з Громадської ради за грубе порушення цього Положення або за діяльність, яка завдала шкоди довкіллю та суспільному іміджу ради двома третинами голосів членів Громадської ради;
6.7 Громадська організація або об’єднання – спілки, асоціації, коаліції, мережі та робочі групи автоматично припиняють членство у Громадській раді, якщо їх представник без поважної причини тричі підряд не був присутній на чергових засіданнях Громадської ради.
6.8 Відновлення членства у Громадській раді відбувається у відповідності до цього Положення, згідно з п. 6.2.

7. Організаційні засади діяльності Громадської ради
7.1. Принципами діяльності Громадської ради є: добровільність, рівноправність членів, самоврядування, прозорість.
7.2. Громадська рада провадить свою діяльність у поточному порядку.
7.3. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться як правило одного разу на місяць, але не рідше одного разу на кваартал.
7.4. Позачергові засідання можуть скликатися за поданням 3-х організацій-членів Громадської ради або за ініціативи Держуправління.
7.5. Порядок денний зборів Ради формується на основі попередньо поданих пропозицій і може бути змінений більшістю учасників зборів. Пропозиції до наступних зборів подаються Голові Громадської ради не пізніше, ніж за 7 днів.
7.6. Питання порядку денного виноситься на обговорення в разі дотримання регламенту підготовки, а саме, наявності:
-короткої інформації про зміст питання;
-обґрунтування;
-проекту рішень.
7.7. Засідання Громадської ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
7.8. Регламент кожного засідання визначається членами Громадської ради безпосередньо на засіданні.
7.9. Рішення Громадської ради є правочинним, якщо воно приймається голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.
7.9.1. В разі неможливості бути присутніми на засідання Громадської Ради, її члени можуть делегувати свій голос з конкретних питань, що розглядатимуться на поточному засідання Громадської Ради, іншим її членам, про що завчасно повідомляють голову Громадської Ради.
7.10. У разі виникнення конфлікту інтересів під час розгляду Громадською радою конкретного питання, громадська організація або об`єднання – спілки, асоціації, коаліції, мережі та робочі групи, які його мають, зобов’язані інформувати про це Громадську раду, а їх представники можуть не брати участі у голосуванні.
7.11. Рішення Громадської ради мають дорадчо-консультативний характер для Держуправління та інших органів державної влади та місцевого самоврядування України.
7.12. Оформлений у термін 10 робочих днів протокол засідання Громадської ради надається керівництву Держуправління для врахування у подальшій роботі. Через місяць Громадська рада заслуховує на своєму черговому засіданні Держуправління щодо врахування рекомендацій Громадської ради.
7.13. В разі незгоди з рішенням Громадської ради або її прямими рекомендаціями Держуправління письмово інформує раду про свою позицію та надає її обґрунтування.
7.14. Офіційні подання від Громадської ради оформлюються на бланку Громадської ради та підписуються Головою.
7.15. Забезпечення Громадської ради та її робочих органів приміщеннями, засобами зв'язку, комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет, створення необхідних умов для роботи і проведення засідань здійснює Держуправління та Оргуський інформаційно-тренінговий центр.
7.16. Члени Громадської ради зобов'язані:
7.16.1. Узгоджувати зі зборами Громадської ради свої дії, які виконуються від імені Громадської ради та отримувати від зборів повноваження на виконання зазначених дій;
7.16.2. Виконувати рішення Громадської ради, в яких вони є виконавцями.

8. Керівний склад Громадської ради
8.1. Громадську раду очолює голова – представник однієї з організацій або об’єднань – спілок, асоціацій, коаліцій, мереж, робочих груп, які на момент його виборів є членами ради.
8.2. Голова Громадської ради обирається терміном на один рік простою більшістю голосів.
8.3. Голова Громадської ради:
8.3.1. організовує діяльність Громадської ради;
8.3.2. скликає засідання Громадської ради та організовує їх підготовку;
8.3.3. підписує документи від імені Громадської ради;
8.3.4. представляє Громадську раду у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації та звітує на черговому засіданні Громадської ради про результати.
8.4. Голова Громадської ради може мати заступників, які обираються з числа членів ради за його поданням.
8.5. Голова Громадської ради у разі необхідності може зняти з себе покладені на нього повноваження повідомивши про це членів ради за 10 днів до чергового засідання.
8.6. Секретар Громадської ради затверджується за поданням Голови з числа представників організації, яка головує.

9. Саморозпуск Громадської ради
Громадська рада припиняє свою діяльність в разі такого рішення, прийнятого 2/3 голосів .

10. Прикінцеве положення
Це Положення може бути доповнене чи змінене за рішенням більшості членів Громадської ради.
 

Екологічний календар